Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал-2006

М.Даваасүрэн

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал-2006

Гишүүнчлэл

?
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа болох ипотекийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг Ромын эрх зүй, Монгол улсын Иргэний хуулиудад хэрхэн зохицуулсныг түүхчлэн судлах, гадаадын зарим улс орны эрх зүйн зохицуулапттай харьцуулан судлах, магистрын судалгааны ажлын явцад цуглуулсан материапд дүн шинжилгээ хийж нэгтгэн дүгнэх, задлан шинжлэх аргыг ашигласан болно.
# үл хөдлөх хөрөнгө# барьцаа# эрх зүй