Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Б.Чингис

Захиргааны хариуцлага хүлээлгэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Захиргааны хариуцлага хүлээлтэх шийдвэр гаргах, түүнийг давж заалдах, биелүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын талаарх асуудлуудыг судлан түүнд дүн шинжилгээ хийж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга замыг боловруулах асуудлыг судаллаа.
# эрх зүй# хууль