Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

Б.Сэлэнгэсайхан

Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Зээлийн үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын гол асуудал болох зээлийн гэрээний агуулга, түүнд тавигдах хууль зүйн шаардлага, зээлийн ажиллагаанд оролцогчдын эрх зүйн байдлын талаарх иргэний эрх зүйн хэм хэмжээ, тэдгээрийн хэрэгжилт буюу практик амьдралыг судпан үзэж эрх зүйн дүн шинжилгээ хийн боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн санал зөвлөмжүүдийг онол арга зүйн зохих үндэслэлтэйгээр дэвшүүлэн гаргахад энэхүү судалгааны ажил чиглэгнэ.
# зээл# гэрээ# эрх зүй