Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах түүнд оролцох, гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Э.Эрдэнэчулуун

Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах түүнд оролцох, гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд оролцох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, онцлог, тухайн гэмт хэргийн зүйлчлэх, хариуцлага хүлээлгэх асуудлыг нэг сэдэвт бүтээлийн хэмжээнд судалж, энэ чиглэлд шүүхийн практикт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй санал, дүгнэлт дэвшүүлэх зэргийг зорилоо.
# эрх зүй# хууль# гэмт хэрэг