Зүрхний биоцахилгаан бичлэгийн багажийн хэвийн ажиллагааны хяналтыг сайжруулах зарим асуудал

С.Эрдэнэтуяа

Зүрхний биоцахилгаан бичлэгийн багажийн хэвийн ажиллагааны хяналтыг сайжруулах зарим асуудал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Манай орны эмнэлэг, эмчилгээ оношлогооны практикт өргөн хэрэглэж байгаа олон орны, янз бүрийн ЗБЦББ-ийн техникийн үзүүлэлтийг харьцуулан судалж, монгол орны бүс нутаг, монгол хүний биеийн онцлогийг харгалзан эдгээр багажийн техникийн бэлэн байдал, найдвартай ажиллагааг хангахад нийтлэг ашиглаж болох параметруудийг сонгон авч, ЗБЦББ-ийн хяналтын дохионы зохимжтой хувилбарыг боловсруулахыг зорьсон болно.
# биоцахилгаан# эрүүл мэнд