Батга өвчин, түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа
(2)

М.Гэрэлчулуун

Батга өвчин, түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Батга өвчин ихэнхдээ тохиолддог тослог хэв шинжийн арьсны онцлогийг болон батга өвчний тухай судлан, батга өвчин үүсэхэд голлон нөлөөлж болох зарим хүчин зүйлсийг тодорхойлоход оршино.
# батга# нөлөөлөх