Эрүүл залуу хүмүүс дээр ХШБ-ы кодчиллын ерөнхий тоон утга нь хүний биеийн 1,2,3,4-р компартментийн зарим үзүүлэлтүүдийн хий, шар, бадганы кодчилолтой нийцэх, эс нийцэх байдлыг тогтоосон дүн

Г.Дарьсүрэн

Эрүүл залуу хүмүүс дээр ХШБ-ы кодчиллын ерөнхий тоон утга нь хүний биеийн 1,2,3,4-р компартментийн зарим үзүүлэлтүүдийн хий, шар, бадганы кодчилолтой нийцэх, эс нийцэх байдлыг тогтоосон дүн

Гишүүнчлэл

?

Эрүүл залуу хүмүүс дээр тогтоогдсон ХШБ-ы кодчиллын ерөнхий тоон утга нь 3-р компартментийн болон 1, 2-р компартментийн зарим үзүүлэлтүүдийг 1 кг биеийн жин, 1см биеийн өндөрт шилжүүлэн, хий, шар, бадганы кодчилолд дахин оруулсан байдалтай ямар шүтэлцээнд оршдог буюу тэдгээрийн хоорондох нийцэл, эс нийцлийг тогтоох ерөнхий зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьж байна.

# анагаах ухаан# судалгаа