ДАГШ-4 нийлмэл жорын эмийн технологи, стандартчиллын судалгаа

Д.Хандам

ДАГШ-4 нийлмэл жорын эмийн технологи, стандартчиллын судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Уушги хамгаалах үйлдэл бүхий Дагш-4 нэртэй нийлмэл жороос тодорхой биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний тохиромжтой хэлбэрийг гарган авахад бидний судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

# анагаах ухаан# судалгаа