Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын иргэдийн биеийн тамир спортоор хичээлэлтийн байдлын тандалт судалгаа

М.Батдэлгэр

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын иргэдийн биеийн тамир спортоор хичээлэлтийн байдлын тандалт судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Шивээговь сумын йргэдийн биеийн тамир, спортоор хичээллэж буй өнөөгийн байдлыг тодорхойлоход оршино.

# аварга# биеийн тамир