Улаанбуудай (TRITICUM AESTIVUM.L) болон шивүүрт цульхир (AGRIOPHYLLUM PUNGENS (VAHL.) LINK. EX A.DIETR.) ургамлын фитохимийн харьцуулсан судалгаа

С.Жавзанпагма

Улаанбуудай (TRITICUM AESTIVUM.L) болон шивүүрт цульхир (AGRIOPHYLLUM PUNGENS (VAHL.) LINK. EX A.DIETR.) ургамлын фитохимийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь Монгол орны зэрлэг үрт ургамал Шивүүрт цульхирын химийн найрлагын бүрдэл бүтцийг Улаанбуудайтай харьцуулан тодорхойлж улмаар тэдгээрийн фитохимийн судалгааг явуулж, Шивүүрт цульхир ургамлыг биологийн идэвхт хүнсний бүтээгдэхүүний түүхий эд болгон ашиглах талаар үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино.

# анагаах ухаан# судалгаа