Дом заслын түүхэн хөгжил

Х.Улаан-Од

Дом заслын түүхэн хөгжил

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлын эорилго нь Монгол дом заслын үүсэл, хөгжилтөнд холбогдох зарим баримт, мэдээллийг тодруулахад орших бөгөөд уг зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж тавьлаа.

# уламжлалт анагаах# түүх