Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
АТФ синтаза ферментийн түвшинд олигомицинээр протоны урсгалыг хориглох үед бодис-энергийн бүтэн хувилбарт тэгшитгэлийн параметрүүдийн хөдлөл зүйг судалсан нь

А.Түмэн-Өлзий

АТФ синтаза ферментийн түвшинд олигомицинээр протоны урсгалыг хориглох үед бодис-энергийн бүтэн хувилбарт тэгшитгэлийн параметрүүдийн хөдлөл зүйг судалсан нь

Гишүүнчлэл

?

Олигомицинээр протоны урсгалыг хориг хийсэн үед бодис-энергийн бүтэн тэгшитгэлийн зүүн болон баруун гар талд ямар өөрчлөлт гарч болохыг тосны бодисууд, ялангуяа бага нягттай липопротейдийн “assembly/secretion харьцааны алдагдал, АТФ хамааралт осмосын тэсвэрт чанарын өөрчлөлт, оксидаза ферментийн идэвхи, биеийн дулаан, биеийн жингийн хөдлөл зүй зэрэг үзүүлэлтээр төлөөлүүлэн судлах боломжтой гэж үзсэн юм.

# анагаах ухаан# судалгаа