Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл-2016

Г.Анхбадрах

Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл-2016

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын уул уурхайн салбарын улс орны эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг албан ёсны статистикийн мэдээлэлд үндэслэн судалж, дүгнэлт өгөхөд чиглэгдэнэ.
# монгол улс# эдийн засаг# уул уурхай