МУ-ын уул уурхайн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтад нөлөөж буй хүчин зүйлсийн судалгаа, дүн шинжилгээ

Б.Жавзандулам

МУ-ын уул уурхайн салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтад нөлөөж буй хүчин зүйлсийн судалгаа, дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөх гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийг тодорхойлсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, тогтмол барих арга зам, боломжийг олж илрүүлэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.
# уул уурхай# хөрөнгө оруулалт