Нүүрсний үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн судалгаа

Н.Ундрахболд

Нүүрсний үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын нүүрсний салбар дах үнэд эээлийн хүү, зээлийн багц хэрхэн нөлөөлж байгааг үнэлэхэд оршино. Судалгааны ажилдаа Голомт банкны эдийн засгийн судалгааны албаны секгоруудын тайлангийн тоон мэдээллийг ашигласан ба нүүрсний үнийн хувьд зээлийн хүү хэрхэн нөлөөлж буйг үнэлэхийн тулд шаардлагатай тооцооллуудыг хийсэн болно.
# нүүрсний үнэ# судалгаа