Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ

Н.Баттулга

Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Уул уурхайн эдийн засаг, менежмент, хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө оруулалтын сангийн онол, аж ахуй нэгжийн үр ашиг, хөрөнгө оруулалтын бодлого зэргийг үндэслзл болгосон. Тус судалгааны ажилд тоон судалгаа, математик статистик, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг тодорхойлох аргуудыг хэрэглэсэн.
# Уул уурхай# хөрөнгө оруулалт# төсөл