Дэлхийн хайлуур жоншны зах зээл ба монгол улсын хайлуур жоншны олборлолтонд хийсэн дүн шинжилгээ

С.Баярбаясгалант

Дэлхийн хайлуур жоншны зах зээл ба монгол улсын хайлуур жоншны олборлолтонд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс 1950-иад оноос өнөөг хүртэл жонш олборлох үйлдвэрлэл эрхэлж ирсэн түүхэн хугацаандаа жоншоор эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэд анхаарч ирээгүй байна. Иймд монгол орны жоншны нөөц дээр тулгуурлан эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх цаашдын боломжийг тодруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.
# хайлуур# жонш# шинжилгээ