Нарийн сухайтын нүүрсний ордоос жилд 6 сая тонн нүүрс олборлох үеийн механикжуулалт

Д.Эрдэнэбулган Б.МөнхтулгаЦ.Доржпалам

Нарийн сухайтын нүүрсний ордоос жилд 6 сая тонн нүүрс олборлох үеийн механикжуулалт

Гишүүнчлэл

?

Нарийн Сухайтын чулуун нүүрсний ордын районд геологийн судалгаа харьцангуй

бага хийгдсэн. И.А.Ефимовьш удирдсан ЗХУ (хуучин нэрээр)-ын палеонтологийн экспедицийхэн 1954 онд ордын районд анх удаа пермийн эх газрын хзфдас ялгасан байна.

# олборлолт