Күнзийн ёс суртахууны боловсролын үзэл баримтлал

Т.Номин-Эрдэнэ

Күнзийн ёс суртахууны боловсролын үзэл баримтлал

Гишүүнчлэл

?
Күнзийн ёс суртахууны боловсролын үзэл баримтлалын үндсэн ойлголт хийгээд зарчмыг тодорхойлон, Хятадын боловсролын салбарт хэрхэн хэрэглэгдэж байгаа талаар судлах.
# күнз# ёс суртахуун