Монгол Улсын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалт

Б.Марал

Монгол Улсын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалт

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улс болон гадаадын зарим улс орнуудын парламентын бүтэц, зохион байгуулалтын талаар харьцуулан судлан дүн шинжилгээ хийж одоогийн Монгол Улын Их Хурлын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилготой.
# их хурлын бүтэц# зохион байгуулалт