Төсвийн зарлага

Ш.Нарантуяа

Төсвийн зарлага

Гишүүнчлэл

?

Ямар ч улс оройд нийгмийн бараа гэдэг бол тус улсын оршин тогтнох үндэс нь болдог. Тухайлбал, батлан хамгаалах, эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль хамгаалал гэх мэт. Тиймээс энэ бүх үйл ажиллагааг саихүүжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэр зайлшгүй шаардлагатай. Харамсалтай нь нийгмийн барааиаас ашиг хонжоо олж болохгүй учир үүнийг хувийн пүүс компаниуд санхүүжүүлдэггүй. Иймээс үүнийг зайлшгүй улсаас буюу улсын төсвөөс саихүүжүүлнэ.

# мөнгөн орлого# эдийн засаг