Олон нийтийн сүлжээний сонгуульд үзүүлсэн нөлөө

Э.Онон

Олон нийтийн сүлжээний сонгуульд үзүүлсэн нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Уг судалгааны ажил нь олон нийтийн сүлжээ Монгол улсын 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн нөлөөлсөн болохыг судлахыг зорьсон.
# олон нийтийн# сонгууль