Төрийн албаны удирдах албан тушаалтны манлайллын судалгаа

А.Жавхлан

Төрийн албаны удирдах албан тушаалтны манлайллын судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Манлайллын онол, хөгжлийн чиг хандлага болон олон улсын туршлагад тулгуурлан төрийн байгууллагын удирдах ажилтны манлайллын өнөөгийн байдалд дүгнэлтөгч, улмаар манлайллыгсайжруулахбололцоо, санал зөвлөмждэвшүүлэхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.
# Төрийн алба# удирдах албан тушаалтан# манлайлал