Бүс ба зам санаачилгыг монголын сэтгүүлчид хэрхэн мэдээлж байгаад хийсэн дүн шинжилгээ

Б.Түвшинтөгс

Бүс ба зам санаачилгыг монголын сэтгүүлчид хэрхэн мэдээлж байгаад хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
БНХАУ-ын “Бүс ба зам” санаачилгыг хэрэгжүүлж буй арга замыг судалж, Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, бодлогод ямар түвшинд тусгагдаж байгааг тодорхойлоход оршино.
# бүс# шинжилгээ