Хятадын зөөлөн хүчний бодлого, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Б.Жавхлантөгс

Хятадын зөөлөн хүчний бодлого, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Уг судалгааны ажлын зорилго нь БНХАУ-ын зөөлөн хүчний бодлогын хэрэгжилт, түүнд дүн шинжилгээ хийх явдал юм.
# Хятад# хүчний бодлого