Монгол, Франц, улсын харилцаа; эрт, эдүгээ ба орчин үеийн төлөв байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Т.Алтанцэцэг

Монгол, Франц, улсын харилцаа; эрт, эдүгээ ба орчин үеийн төлөв байдалд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол, Франц улсуудын хоорондох түүхэн харилцаанд шинжилгээ хийж, ойрын төлөв байдлыг чиг хандлагыг тодорхойлоход оршино.
# Монгол улс# франц улс# харилцаа