Монгол улсын байнга төвийг сахих санаачилга, түүнд хийсэн харьцуулсан дүн шинжилгээ.

О.Тулга

Монгол улсын байнга төвийг сахих санаачилга, түүнд хийсэн харьцуулсан дүн шинжилгээ.

Гишүүнчлэл

?
Судалгааны ажлын хүрээнд төвийг сахих статустай гадаад улс орнуудын туршлагыг судлах, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан байнга төвийг сахих статусын талаарх талуудын байр сууриуд болоод Монгол Улс байнга төвийг сахих хуулийн төсөлд дүн шинжилгээ хийж харьцуулан дүгнэлт хийх, үүнээс гадна Монгол Улсын өнөөгийн эдийн засгийн хүндрэл, хямралтай нөхцөлд байнга төвийг сахих нь хэр цаг үеэ олсон асуудал вэ ? гэдгийг эрсдэлийн үнэлгээ хийж тодруулан гаргахыг оролдох, энэ үйл явдал манай улсад эерэг болон сөрөг аль нь болохыг тогтоохыг эрмэлзсэн явдал болно.
# монгол# сахих# шинжилгээ