Монгол Улсын дипломат албаны хүний нөөцийн, тулгамдаж буй асуудал

Ж.Буяндэлгэр

Монгол Улсын дипломат албаны хүний нөөцийн, тулгамдаж буй асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын дипломат алба, болон дипломатуудын боловсон хүчний бодлогод гарч буй тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг олоход оршино.
# дипломат# хүний нөөц