Монгол улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах үйл явцад тулгамдаж буй асуудал

Э.Ганчимэг

Монгол улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах үйл явцад тулгамдаж буй асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах үйл явц ба түүнд үзүүлж буй улс төрийн намуудын нөлөөллийг судалж, бодит дүн шинжилгээ хийхэд оршино.
# гадаад бодлого# Монгол улс