Олон улсын харилцаа нь улс төрийн шинжлэх ухааны судлагдахуун мөн

Э.Оргил

Олон улсын харилцаа нь улс төрийн шинжлэх ухааны судлагдахуун мөн

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын харилцааны үүсэл хөгжил, улс төрийн шинжлэх ухаан хэрхэн бий болсон, олон улсын харилцаа нь улс төрийн шинжлэх ухааны судлагдахуун мөн эсэх, өнөөгийн байр байдал, хөгжлийн үе шат, Монгол улсад хэрхэн хөгжсөн зэргийг судлах.
# Олон улс# харилцаа# шинжлэх ухаан