Олон улсын харилцаанд цахим дипломат ажиллагааны үзүүлж буй үүрэг, ач холбогдол

Х.Энэрэл

Олон улсын харилцаанд цахим дипломат ажиллагааны үзүүлж буй үүрэг, ач холбогдол

Гишүүнчлэл

?
Цахим дипломат ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломж, ач холбогдлыг судлах хэрэгтэй хэмээн үзсэн.
# Олон улс# харилцаа# дипломат