Олон улсын харилцааны феминист онол

М.Дэлгэрмаа

Олон улсын харилцааны феминист онол

Гишүүнчлэл

?
Феминист онол ба дэлхийн улс төрийн бодлогод гүйцэтгэж буй эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоог судлахад оршино.
# олон улс# харилцаа