Олон улсын харилцааны систем дэх жижиг улсын статус

Д.Хостогтох

Олон улсын харилцааны систем дэх жижиг улсын статус

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын харилцааны системийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан “Жижиг Улс”-ын тухай ойлголтыг Монгол улсын жишээндээр авч үзэн, Монгол улсын гадаад бодлогын үндсэн зарчмыг судлахад оршино.
# Олон улс харилцаа# м