Олон улсын терроризмтой тэмцэх нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чухал чиглэл болох нь

Ш.Налжирмаа

Олон улсын терроризмтой тэмцэх нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чухал чиглэл болох нь

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын терроризмын сүүлийн үеийн нөхцөл байдал, хувьсан өөрчлөгдөж буй арга тактик, түүний эсрэг авч хэрэгжүүлж буй улс орнуудын туршлагыг судлаж, олон улсын терроризмтой тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чухал чиглэл болохыг энэхүү судалгааны ажлаараа харуулахыг зорьсон болно.
# олон улс# терроризм# үндэсний аюулгүй байдал