Олон улсын терроризмын эсрэг улс орнуудын хамтын ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудлууд

О.Дөлгөөн

Олон улсын терроризмын эсрэг улс орнуудын хамтын ажиллагаа, тулгамдаж буй асуудлууд

Гишүүнчлэл

?
Олон улсын терроризм, түүний эсрэг авч буй олон улсын хамтын ажиллагааны арга хэмжээ, тулгамдаж буй саад бэрхшээл болон Монгол улсаас авч буй арга хэмжээг энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд судалж, шийдвэрлэх арга замыг гаргаж ирэх зорилготой.
# Олон улс# улс# терроризм