ОУХ-ны спортод үзүүлж буй нөлөөлөл, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Э.Баттуул

ОУХ-ны спортод үзүүлж буй нөлөөлөл, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Ардын дипломат ажиллагаа түүний дотор спортын дипломат ажиллагааны олон улсын өнөөгийн практик үйл ажиллагаа болон чиг хандлагыг улс орнууд хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол, итгэлцэлд спортоор дамжуулан ардын дипломат ажиллагааны зарим хэлбэрүүдийг тодорхойлохыг зорьсон.
# дипломат ажиллагаа# олон улс# үйл ажиллагаа