Монгол улсын төрийн эрх барих болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Б.Мөнхзаяа

Монгол улсын төрийн эрх барих болон гүйцэтгэх эрх мэдлийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын төрийн эрх барих байгууллага болон гүйцэтгэх эрх мэдэл хэрэгжүүлэгч байгууллагын үндсэн хууль дахь түүхэн уламжлал, түүний чиг үүрэг, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, үндсэн хуулиудад төрийн эрх барих байгууллага болон гүйцэтгэх эрх мэдэл хэрэгжүүлэгч байгууллагын эрх зүйн зохицуулалт зэргийг судалж, үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд чиглэгдсэн ажил юм.
# улс төр# эрх зүй# хууль