Улс орнууд дахь феминизмийн үзэл санааны хөгжил болон Монголын улс төрийн орчинд хийсэн дүн шинжилгээ

Д.Номиндарь

Улс орнууд дахь феминизмийн үзэл санааны хөгжил болон Монголын улс төрийн орчинд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Феминизмийн хөгжлийн түүх, улс орнууд дахь хандлагыг харьцуулан судлаж, улс төр дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоог тодорхойлон, Монгол улс дахь эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо, түүнийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлон түүнд дүн шинжилгээ хийхэд энэ судалгааны зорилго оршино.
# улс# шинжилгээ