Монгол хэлний хөгжлийн асуудлын монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь

С.Сүрэнхорол

Монгол хэлний хөгжлийн асуудлын монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?
Эх хэлний тулгамдсан асуудлуудыг судалж, Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөөлж буйд дүн шинжилгээ хийхийг зорьсон.
# монгол хэл# үндэсний# аюулгүй