Монголын үүрэн утасны компаниудын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудын зан төлөв болон ажлын оролцоог судлах нь

Б.Хонгорзул

Монголын үүрэн утасны компаниудын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудын зан төлөв болон ажлын оролцоог судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Монголын үүрэн утасны компаниудын борлуулалт, үйлчилгээний ажилтнуудын бие хүний зан төлөв болон ажлын оролцооны түвшинг тодруулж харилцан хамаарлыг судлан тодорхойлоход оршино.
# үүрэн утас# борлуулалт