Оюутнуудын голч дүн зан төлөв болон суралцах хэв маяг нөлөө бүхий эсэхийг судлах нь

Г.Анхбаяр

Оюутнуудын голч дүн зан төлөв болон суралцах хэв маяг нөлөө бүхий эсэхийг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол оюутнуудын голч дүнд бие хүний хэв шинж болох интроверт, экстраверт, амбиверт зэрэг шинж болон суралцах хэв маяг нь хэр зэрэг ач холбогдол нөлөө бүхий байгааг судлахад оршино.
# зан төлөв# суралцах# хэв маяг