Шийдвэр гаргах аргууд

П.Рагчаасүрэн

Шийдвэр гаргах аргууд

Гишүүнчлэл

?
Аж ахуй нэгж байгууллагад санхүү эдийн засаг, маркетииг, үйлдвэрлэл, хүний хүчин зүйлсийн талаар янз бүрийн асуудлууд гарч түүнийг оновчтой шийдвэрлэх асуудал байнга тулгарч байдаг. Практик шийдвэрийг олон яизын аргаар гаргадаг бөгөөд шийдвэр гаргах арга зүйн талаар эдийн засаг, менежмент, санхүү зэрэг шинжлэх ухаан бүрт өөр өөрийн онцлогтойгоор тусгаж боловсруулсан байдаг.
# шийдвэр гаргах# арга