Стресс тайлах өрөөг туршсан нь

Г.Маралгуа

Стресс тайлах өрөөг туршсан нь

Гишүүнчлэл

?
Цагдаагийн байгууллагын албан хаагчдыг стресс тайлах өрөөнд оруулан үр дүнг тогтоох.
# стресс