Урамшууллын сэтгэл зүй

Г.Тэргэлмаа

Урамшууллын сэтгэл зүй

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү дипломны ажлаар Байгууллага нь урамшууллаар дамжин хүний сэтгэл санаанд нөлөөлөн сэтгэл зүйн ханамж өгч чадаж буйг судлахад оршино.
# сэтгэл зүй# урамшуулал