Соёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Б.Пэрлиймаа

Соёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжийг судлах, цаашдын арга замыг тодорхойлоход оршино. • Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн онол арга зүй • Дүрслэх урлагийн салбарын өнөөгийн байдал • Дүрслэх урлагийн салбарын хэрэглэгчдийн судалгаа
# соёлын бүтээгдэхүүн# үйлдвэрлэл# судалгаа