Хэвлэл мэдээллийн боловсрол, ач холбогдол

О.Хандмаа

Хэвлэл мэдээллийн боловсрол, ач холбогдол

Гишүүнчлэл

?
Оюутан залуусын хэвлэл мэдээллийн боловсролын өнөөгийн байдлыг тандан судлах зорилготой юм
# хэвлэл мэдээлэл# мэдээ# мэдээлэл