Хүчирхийллийн асуудлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд тусгаж буй байдалд хийсэн судалгаа

С.Цэрэндэжид

Хүчирхийллийн асуудлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд тусгаж буй байдалд хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Хүчирхийллийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хэрхэн тусгаж, бичиж буйг тогтоох зорилготой юм.
# Хүчирхийллийн # мэдээ# мэдээлэл