Монголын уул уурхайн сэтгүүл зүйн онцлог, өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал

У.Цогтбилэг

Монголын уул уурхайн сэтгүүл зүйн онцлог, өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал

Гишүүнчлэл

?
Уул уурхайн салбарыг мэдээллэн сурвалжлахад сэтгүүлчдэд тулгамддаг зарим асуудал бэрхшээлийг илрүүлэн судлах зорилготой.
# уул уурхай# сэтгүүл зүй