Монголын телевизүүдийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн төлөвшлийн зарим асуудал

Э.Болормаа

Монголын телевизүүдийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн төлөвшлийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монголын телевизүүд дэх ярилцлагын төлөвшлийн өнөөгийн байдлыг судлан төрөл зүйл, ангиллыг тодруулан харуулах мөн тэдгээрт гарч буй нийтлэг ололт, дутагдлыг илрүүлэхэд уг судалгааны ажлын гол зорилго оршино.
# телевиз# ярилцлага# нэвтрүүлэг