Ажилтнуудын ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох, түүнийг бууруулах арга зам

Н.Намуунтуяа

Ажилтнуудын ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох, түүнийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Ажилтны ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодруулж, хүний нөөцийн гарах урсгалыг багасгахад судалгааны ажлын зорилго оршино.
# ажилтан# шалтгаан# хүчин зүйл